Mimořádná valná hromada

11.1.2021

 

 

Představenstvo společnosti  STABE – Berounská stavební a.s. svolává

 

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

STABE – Berounská stavební a.s.

 

se sídlem Beroun, Pražská 108, PSČ 266 67 IČ 46357157, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 2328 (dále jen „společnost“),

 která se bude konat dne 12. 02.2021 od 14.00 hod. v zasedací místnosti PSP-GDS, s.r.o.

na adrese Poděbradská 88/55, Praha 9 –Hloubětín

 

Pořad jednání:

1.      Zahájení

2.      Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob pověřených sčítání hlasů.

3.      Zpráva představenstva o podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na prodej areálu Pražská 108, Beroun

4.      Schválení předloženého návrhu na prodej pozemků areálu Pražská 108, Beroun.

5.      Závěr

 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2. 2. 2021

Prezentace akcionářů proběhne od 13:00 hod. do 13:30hod. v místě konání valné hromady. Akcionář se prokáže platným průkazem totožnosti, zástupce akcionáře navíc předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží rovněž platný výpis z obchodního rejstříku.

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 11.1.2021                                       za  představenstvo: 

 

                                                                                 Ing. Miloš Sluše,

                                                                       předseda představenstva

STABE > Aktuálně > Mimořádná valná hromada
Loading...

Aktuálně

  • 11.1.2021 Mimořádná valná hromada
Loading...

Aktuálně

  • 11.1.2021 Mimořádná valná hromada